สถาบันสอนดนตรี PlaySound
เปียโน / Piano
ขับร้อง / Voice
ไวโอลินและกีตาร์ / VIOLIN & GUITAR
ทฤษฎีดนตรีฝึกโสตทักษะ / THEORY & EAR-TRAINING
ดนตรีเด็กเล็ก / Music For Little Ones
ดนตรีเด็กเล็ก "Music for Little Ones"

หลักสูตรประยุกต์ระบบวิธีการสอนดนตรีของ Dalcroze (Eurhythmics), Orff schulwerk และ Kodaly โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆฝึกฝนทักษะการฟัง การร้องเพลง การเรียนดนตรีโดยมีร่างกายและจังหวะดนตรีเป็นสื่อ การเคลื่อนไหวทางจังหวะ (Movement) และสามารถร่วมกิจกรรมกลุม เขาจังหวะแบบตางๆได้ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของ สัญลักษณทางดนตรี เพื่อนําไปพัฒนาใช้กับการเล่นเครื่องดนตรี

ดนตรีเด็กเล็ก
"Music for Little Ones"