สถาบันสอนดนตรี PlaySound
“Music for Little Ones” หลักสูตรเปียโนเด็กเล็ก
17 ตุลาคม 2554

         ดนตรีเด็กเล็ก "Music for Little Ones" เริ่ม 2 - 3.5 ขวบ หลักสูตรประยุกต์ระบบวิธีการสอนดนตรีของ Dalcroze (Eurhythmics), Orff schulwerk และ Kodaly ระบบวิธีการเรียนดนตรีที่ได้รับความเชื่อถือ และใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรป และอเมริกา โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆฝึกฝนทักษะการฟัง การร้องเพลง การเรียนดนตรีโดยมีร่างกายและจังหวะดนตรีเป็นสื่อ การเคลื่อนไหวทางจังหวะ (Movement) และสามารถร่วมกิจกรรมกลุม เขาจังหวะแบบตางๆได้ ตลอดจนเสริมสร้าง ทักษะความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของ สัญลักษณทางดนตรี เพื่อนำไปพัฒนาใช้กับ การเล่นเครื่องดนตรี เด็กๆจะซึมซับท่วง ทำนองของดนตรีและเข้าใจได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ

         คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรใน "คอร์สเปียโน"