สถาบันสอนดนตรี PlaySound
บทสัมภาษณ์ คุณ วัฒอัท พิมลศรี (ผู้ปกครองน้องพรีม)

พรีมเริ่มเรียนดนตรีชิ้นแรกคือเปียโนครับ ตั้งแต่อายุ 6 ขวบให้เรียนดนตรี เพราะเชื่อว่าดนตรีจะช่วยให้เกิดสมาธิให้จิตใจสงบ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสมองและสติปัญญาให้ดีอีกด้วย ผลที่ได้รับคือ พรีมมีสติปัญญาดีรวมทั้งมีสมาธิในการเรียนหนังสือ