สถาบันสอนดนตรี PlaySound
เปียโน / Piano
ขับร้อง / Voice
ไวโอลินและกีตาร์ / VIOLIN & GUITAR
ทฤษฎีดนตรีฝึกโสตทักษะ / THEORY & EAR-TRAINING
ดนตรีเด็กเล็ก / Music For Little Ones
ทฤษฎีดนตรีฝึกโสตทักษะ / Theory Ear Training

เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อเพิ่มความเข้าใจและนำไปใช้ควบคู่กับการเรียนปฏิบัติเข้าใจส่วนประกอบต่างๆของดนตรี เช่น จังหวะ คอร์ด ทำนอง โครงสร้างของเพลง ตลอดจนถึงการแต่งเพลง หรือท่วงทำนองง่ายๆ การเขียนเพลงสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

ทฤษฎีดนตรีฝึกโสตทักษะ
/ Theory Ear Training